VERTEX傅立叶变换红外光谱仪是布鲁克公司30多年开拓和开发经验的结晶。VERTEX系列建立在完全可升级、设计高度灵活的光学平台之上,具有一系列广泛的功能,包括布鲁克人工智能网络 (BRAIN)、自动元件识别 (ACR)、即插即用以太网连接、自动附件识别功能(AAR)等。

 

VERTEX Series
VERTEX70
VERTEX70v
VERTEX80
VERTEX80V
性能
光谱范围
红外/可见光/紫外/太赫兹15波数-28000波数(360nm)
红外/可见光/紫外/太赫兹10波数到28000波数(360nm)
红外/可见光/紫外/太赫兹10波数到50000波数(200nm)
红外/可见光/紫外/太赫兹5波数到50000波数(200nm)
 
光谱分辨率
≤0.4个波数, ≤0.16波数可选
≤0.4个波数, ≤0.16波数可选
≤0.2个波数, ≤0.06波数可选
≤0.2个波数, ≤0.06波数可选
光学部分
光学外罩
 标准/干燥/充气
 标准/干燥/充气/真空
 标准/干燥/充气
 标准/干燥/充气/真空
 
 输入端口
2
2个 
 2
2个 
 
输出端口 
5个 
5个 
5个 
5个 
 
样品室 
可充气 
可充气/真空 
 可充气
可充气/真空 
 
附件识别 
标准配置 
标准配置 
标准配置 
标准配置 
 
样品室识别 
 标准配置
标准配置 
 标准配置
标准配置 
 
内置探测器 
 2只,24位双通道A/D
两只,24位双通道A/D 
两只,24位双通道A/D 
两只,24位双通道A/D 
 
外部探测器 
4只,多路切换可达16只 
4只,多路切换可达16只 
4只,多路切换可达16只 
4只,多路切换可达16只 
 
干涉仪类型 
RockSolid™ 
 RockSolid
UltraScan™ 
UltraScan™ 
 
 光源
内置空冷中红外源/可选钨灯及外置水冷中红外源/钨灯/汞灯/氘灯 
 内置空冷中红外源/可选钨灯及外置水冷中红外源/钨灯/汞灯/氘灯
内置空冷中红外源/可选钨灯及外置水冷中红外源/钨灯/汞灯/氘灯 
内置空冷中红外源/可选钨灯及外置水冷中红外源/钨灯/汞灯/氘灯 
 
双通道电路 
标准配置 
标准配置 
 标准配置
标准配置 
 
计算机接口 
以太网接口 
以太网接口 
以太网接口 
以太网接口 
 
 辐射计
1只可选 
2只可选 
1只可选 
2只可选 
 
内置光阑 
标准配置 
标准配置  
标准配置  
标准配置  
 其它
 软件
OPUS软件套装 
 OPUS软件套装
OPUS软件套装 
OPUS软件套装 
 特殊技术
 步进扫描
可选 
可选 
可选 
可选 
 
快速扫描 
68条谱/秒可选 
68条谱/秒可选 
65条谱/秒,110条谱/可选 
65条谱/秒,110条谱/可选 

 

     

 

  美国Bruker Optics, Inc.公司